ترجمه رسمی مدارک

ترجمه رسمی مدارک به عنوان یکی از نیازهای اصلی در فرایند اخذ ویزا و پذیرش از دانشگاه های مختلف خارجی و مسافرت به کشورهای خارجی به شمار می رود که دارای سابقه طولانی در کشور ما است. سفارت ها برای بررسی پروسه صدور ویزا و هم چنین دانشگاه ها برای بررسی روند اخذ پذیرش نیاز دارند تا مدارک افراد از زبان کشور مبدا به زبان کشور مقصد ترجمه شود. با توجه به اهمیت استناد به این مدارک در مراجع خارجی انجام این امر به مترجمین رسمی که مورد تایید مراجع رسمی در هر کشور هستند واگذار شده است. در کشور ایران وظیفه ترجمه رسمی مدارک به عهده مترجمین رسمی قوه قضائیه می باشد. روند ترجمه رسمی به این صورت است که مشتریان و افرادی که متقاضی اخذ ویزای کشورهای مختلف و یا اخذ پذیرش از دانشگاه های خارجی هستند اصل مدارکی را که این مراجع از آن ها درخواست کرده اند جهت ترجمه به دارالترجمه رسمی یا دفتر ترجمه رسمی ارائه می دهند. مترجمین رسمی زبان های مختلف در دارالترجمه های رسمی مستقر هستند و اقدام به ترجمه رسمی مدارک شما خواهند کرد. با توجه به اهمیت .. ترجمه رسمی شامل سه بخش است:

الف) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی قوه قضائیه

ب) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی دادگستری و هم چنین تاییدیه قوه قضائیه

ج) ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی قوه قضائیه و هم چنین تاییدیه قوه قضائیه  به علاوه تاییده وزارت امور خارجه

د) اخذ تاییدیه های سفارتخانه های مختلف

سفارت های مختلف بسته به شرایط مختلف پرونده و هم چنین قوانین داخلی آن کشور ترجمه رسمی را به صورت های مختلف می پذیرند. در برخی موارد ترجمه رسمی با مهر مترجم رسمی برای سفارت و یا دانشگاه مقصد کفایت می کند. برخی تنها تاییدیه قوه قضائیه و برخی هم تاییدیه قوه قضائیه و هم تاییدیه وزارت امور خارجه را علاوه بر مهر مترجم رسمی می خواهند. لازم به ذکر است که ترجمه رسمی روی سربرگ های مخصوص قوه قضاییه صورت می گیرد که  در بالای سربرگ آدرس و تلفن و وب سایت مشخصات دفتر ترجمه رسمی مذکور ذکر شده است.

باید توجه داشت که مرحله اول در فرایند ترجمه رسمی مدارک مهر مترجم رسمی است. در مرحله دوم در صورت نیاز مدارک توسط قوه قضائیه نیز تایید می شود و تنها بعد از تایید قوه قضائیه است که می توان مدارک را جهت تایید به وزارت امور خارجه نیز ارجاع داد. بنابراین اخذ تاییدیه وزارت امور خارجه قبل از تاییدیه قوه قضائیه ممکن نیست.

لازم به ذکر است که تمامی مراحل ترجمه رسمی مدارک با مهر مترجم رسمی، اخذ تاییدیه قوه قضائیه و هم چنین تاییدیه وزارت امور خارجه و سفارت مربوطه در دارالترجمه رسمی بیان صورت می گیرد.

 

دیدگاه خود را بنویسید